Algemene Voorwaarden

DoekieDeal is een onderdeel van Visual Marketing | De Steg 1 7678 CM Geesteren | Tel: 06 54 24 88 88

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alles verband houdende met inkoop en verkoop en gebruik van de website, inclusief doch niet beperkt tot prijsopgaven, orderbevestigingen, verkopen en leveringen van producten en diensten van DoekieDeal tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 1. Definities

Koper/consument: de natuurlijke of rechtspersoon met wie DoekieDeal een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten door DoekieDeal. Het bezoek aan de website wordt gezien als gratis dienst van DoekieDeal aan de koper.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen DoekieDeal en koper/consument

Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon met wie DoekieDeal een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten aan DoekieDeal. DoekieDeal is onderdeel van Visual Marketing | Reclamebureau | De Steg 1 | 7678 CM | Geesteren | Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van deze website en/of acceptatie van een aankoop van DoekieDeal verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven en soortgelijke mededelingen (hierna aangeduid als offertes) door DoekieDeal zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, in principe geheel vrijblijvend. Bij afwijkende prijzen vermeld op andere websites is de vermelde prijs op de websites van DoekieDeal de juiste. Alle informatie op onze website is onder voorbehoud en kunnen door DoekieDeal aangepast worden indien blijkt dat deze niet kloppen of dat men mag verwachten dat deze niet kloppen, klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Opgegeven maten kunnen iets afwijken. Kleuren wijken altijd af! Het is onmogelijk de kleuren digitaal correct weer te geven. DoekieDeal heeft het recht een op haar website aangeboden product niet te leveren indien blijkt dat tijdens de bestelling van dit product door koper het betreffende product langs andere weg inmiddels is verkocht, blijkt te zijn beschadigd, spandoeken bij afdrukken niet de kwaliteit heeft als werd verwacht of te zijn zoekgeraakt dan wel uit overmacht niet kan leveren. Een eventuele uitgevoerde betaling door koper wordt door DoekieDeal dan terstond teruggestort. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de koper en DoekieDeal zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk (waaronder Email) zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht DoekieDeal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes zijn in principe eenmalig en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een verleende korting gebaseerd op een gecombineerde levering vervalt indien een deel van de levering wordt geretourneerd. Zie ook Ruilen -Retourneren

Artikel 4. Wijziging en annulering

Een bestelling door koper wordt geacht te zijn geannuleerd indien deze niet binnen 8 dagen is betaald. Annulering van overeenkomsten tot levering van diensten met een onbepaalde looptijd kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd, zowel door de koper als door DoekieDeal, mits de bestelling al in productie is en /of al verzonden is. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen streefdatum tot oplevering wordt overschreden.

DoekieDeal zal echter binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt en de bestelling nog niet verzonden is.

Onjuiste gegevens

Wanneer de koper onjuiste gegevens invult tijdens het bestelproces, komt het opnieuw versturen (en eventuele schade) voor rekening van de klant. Indien de spandoeken op dat moment niet meer worden gewenst, stort DoekieDeal het retourbedrag terug met aftrek van de gemaakte kosten en verzendkosten.

Weigering van levering

Wanneer een levering aan de deur door de koper wordt geweigerd, wordt er €50,- in mindering gebracht op het door DoekieDeal terug te storten bedrag.

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst

DoekieDeal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DoekieDeal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DoekieDeal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DoekieDeal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DoekieDeal zijn verstrekt, heeft DoekieDeal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. DoekieDeal is gerechtigd leveringen in delen uit te voeren. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden koper extra in rekening gebracht. Koper vrijwaart DoekieDeal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 6. Duur en beëindiging

De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van DoekieDeal eventueel benodigde gegevens door koper aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de koper nimmer van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal koper evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. DoekieDeal heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met DoekieDeal gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. DoekieDeal heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de koper in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De koper heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 7. Levering en levertijd

Een door DoekieDeal opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. DoekieDeal is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de koper haar schriftelijk per aangetekende post in gebreke heeft gesteld. De koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door DoekieDeal gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door DoekieDeal mogelijk te maken, Bij niet-naleving door de koper van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de koper in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door DoekieDeal nodig is. DoekieDeal is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de koper dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal DoekieDeal de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. De genoemde bedragen voor verzending zijn altijd inclusief verzekering. Indien koper bij aflevering schade constateert aan het product, dan dient zij de zending te weigeren. Blijkt het product te zijn beschadigd dan zullen eventueel door koper betaalde bedragen binnen redelijke termijn worden terugbetaald. De koper is gehouden na het in bezit verkrijgen van het product deze terstond vast te stellen dat het juiste product is geleverd en deze te controleren op beschadigingen. Eventuele klachten dienen schriftelijk aan DoekieDeal te worden gemeld, e.e.a. binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na aflevering. DoekieDeal is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 4 van dit artikel tijdig te doen. Afwijkingen die worden veroorzaakt door gebruikmaking van gangbare Internet-technieken of die worden veroorzaakt door Internet-beperkingen, zoals doch niet beperkt tot afwijkingen in de kleurweergave op het beeldscherm, zijn geen geldige reden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: Printer storingen, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatie bedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan DoekieDeal door derden, het leveren van producten aan DoekieDeal door leveranciers die daartoe niet gerechtigd zijn, en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat DoekieDeal van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht zal DoekieDeal daarvan onverwijld mededeling doen aan de koper.

 

Artikel 9. Prijzen, tarieven, kosten

Alle inclusief prijzen zijn exclusief eventuele kosten van (verzekerde) vervoerskosten en andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijs die DoekieDeal voor het product of de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor dat product of de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke en volgens de overeenkomst specifiek in het kader van de opdracht door DoekieDeal gemaakte kosten worden naast de overeengekomen prijs afzonderlijk in rekening gebracht. DoekieDeal is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Artikel 10. Betaling

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten alle leveringen vooraf per bank betaald worden. Bij aankoop van 2 stuks of meer, zal er ten alle tijden vooraf betaald moeten worden. Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt DoekieDeal zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de koper de betalingstermijn overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door DoekieDeal een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de koper. Wanneer de koper binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de koper vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de koper onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na facturering, DoekieDeal hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 8 dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 11. Copyright

De leveranciers die de producten aan DoekieDeal leveren behouden het auteursrecht daar waar van toepassing van de door hun ontworpen c.q. tot stand gebrachte kunstwerken, ontwerpen, schetsen e.d., hierna te noemen 'het product'. Het is koper niet toegestaan de uitvoering van een product te wijzigen, te herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het product betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

DoekieDeal en de leveranciers die de producten toeleveren, tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, het recht het ontwerp of gedeelten van het ontwerp bij herhaling uit te doen voeren. DoekieDeal en de leveranciers die de producten toeleveren hebben voor promotionele doeleinden het recht foto's of andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken. Het eigendom van door DoekieDeal en/of haar leveranciers geleverde producten, verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij DoekieDeal en/of de desbetreffende leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is DoekieDeal gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Ter einde gaat DoekieDeal heden er van uit dat deze Informatie wordt gelezen door elke klant op de site op de Leveringsvoorwaarden berust Een copyright - Als wij misbruik constateren ondernemen wij direct Rechtelijke stappen Tegen schending van dit copyright

Artikel 12. Klachten en aansprakelijkheid

DoekieDeal doet al hetgeen redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om vast te stellen dat de leverancier gerechtigd is het product aan DoekieDeal te leveren en DoekieDeal gerechtigd is het product door te verkopen. Dit is inclusief doch niet beperkt tot het auteursrecht en/of kopieerrecht. Schade voortvloeiend indien blijkt dat leverancier niet over de benodigde rechten beschikt is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de aanschaf die koper daadwerkelijk aan DoekieDeal heeft voldaan, inclusief eventuele verzendkosten. DoekieDeal wijst verder iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

De grafische ontwerpen zijn uniek. De koper is derhalve gehouden het ontwerp op het moment van de koop te (doen) onderzoeken op zichtbare gebreken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het ontwerp overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derde worden gebracht. De koper heeft na oplevering gedurende 8 kalenderdagen de gelegenheid schriftelijk duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan DoekieDeal, mits de verpakking nog niet is verwijderd en de doeken nog niet bevestigd zijn.  DoekieDeal zal deze gebreken  trachten te verhelpen, echte schaden, door transport ontstaan dient direct gemeld te worden na ontvangst. Wanneer aan DoekieDeal binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden , vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de koper verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de koper het geleverde niet heeft bewerkt of gewijzigd, dan wel aan derden in gebruik heeft gegeven. DoekieDeal is niet aansprakelijk te stellen indien er schade aan een spandoek is ontstaan die te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het spandoek door de koper. Reclame schort de eventuele verplichtingen van de koper niet op.

De aansprakelijkheid van DoekieDeal uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is te allen tijde beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag. Ook wanneer er sprake mocht zijn van vervolgschade of schade van derden. DoekieDeal wordt in staat gesteld binnen redelijke termijn voor ondeugdelijk werk goed werk leveren. DoekieDeal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door koper zijn verstrekt. Indien DoekieDeal ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper DoekieDeal terzake volledig vrijwaren en DoekieDeal alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

DoekieDeal is niet aansprakelijk voor evt. schade die is ontstaan na ophangen van de spandoeken. Schade aan de spandoeken dient dan ook gemeld te worden vóór het bevestigen van de spandoeken. Na de bevestiging van de spandoeken kan geen beroep meer worden gedaan op de schade aan de spandoeken.

Voor zover DoekieDeal bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten, leveranties, garanties en verklaringen van derden, waarop DoekieDeal weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan DoekieDeal op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met DoekieDeal of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DoekieDeal. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DoekieDeal slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van DoekieDeal voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De koper dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. DoekieDeal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De koper dient DoekieDeal terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in kopers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de koper dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door DoekieDeal geleden schade.

Art 13. retourneren

Al onze spandoeken zijn custom made. Daarom is ruilen of retour sturen niet mogelijk. Op maat gemaakte artikelen vallen namelijk buiten de wettelijke retourregeling. Je hebt natuurlijk recht op een goed product. Is je product niet compleet, beschadigd of kapot, neem dan binnen 14 dagen contact op via een mailtje naar info@doekiedeal.nl We komen met een gepaste oplossing.

Artikel 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DoekieDeal en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane correspondentie, aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

DoekieDeal behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op de website doekiedeal.nl

Artikel 16. Voorwaarden kortingscodes

  • De kortingscodes zijn eenmalig geldig en niet geldig in combinatie met andere acties of kortingscodes.
  • Indien je een van de producten retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt dan komt de korting te vervallen.
  • Je kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

Site gebruik :

Informatie die wij verzamelen als u onze site bezoekt is het adres van uw computer, de pagina's die u bezoekt, de data en tijdstippen waarop dit gebeurt en de browser (inclusief het type en versie) die u gebruikt. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer van onze website en voor verdere ontwikkeling ervan.

De persoonsgegevens die u ons toestuurt via deze website worden door ons bijgehouden en uitsluitend gebruikt om uw bestellingen te verwerken en om onze dienstverlening en de inhoud van deze website te verbeteren. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

Intellectueel eigendomsrecht

Indien wij misbruik constateren van het gebruik van onze website's en/of onze handelsnamen/producten/site's/foto's/links/namen/teksten/systemen/intellectueel eigendomsrecht: Zullen wij direct gerechtelijke stappen ondernemen .